Codul de Etică şi Deontologie Profesională

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti (U.M.F. "Carol Davila") este o instituţie de învăţământ superior ale cărei scopuri, declarate şi înscrise în Carta Universitară, includ dezvoltarea şi afirmarea profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, în condiţiile respectării statului de drept, a legislaţiei în vigoare şi a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează integritatea academică, egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase. Membrii săi se angajează să participe nemijlocit la dezvoltarea pe baze juste a Universităţii şi a societăţii în ansamblul său.

 

Codul de Etică şi Deontologie Profesională are valoare de cadru normativ şi este obligatoriu pentru toţi membrii comunităţii universitare precum şi pentru personalul contractual.  El reglementează respectarea principiilor şi normelor morale.

 

Articolul  1 Libertatea academică

(1) În spaţiul universitar aparţinând U.M.F. "Carol Davila" sunt interzise orice fel de presiuni şi constrangeri politice, religioase şi economice, exceptând constrangerile de natură ştiinţifică, legală şi etică.

(2) Universitatea înţelege să-şi protejeze membrii de orice manifestări străine eticii şi moralei universitare inclusiv, dar nu limitat, la acte de cenzură, manipulare, persecuţie, calomnie.

(3) Orice membru al comunităţii academice a UMF "Carol Davila" trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza respectului reciproc.

(4) În spaţiul universitar nu pot fi iniţiate manifestări vizând prozelitismul religios, ataşamentul politic sau oricare alte categorii de activităţi în afara celor de educaţie, cercetare sau a celor culturale.

(5) Tot personalul Universităţii are obligaţia să respecte, în condiţiile legii, confidenţialitatea în problemele ce ţin de viaţa privată, inclusiv, dar nu limitat, la datele cu caracter personal, convingerile şi apartenenţa politică sau religioasă, dizabilitaţi fizice sau psihice ascunse, orientarea sexuală.

(6) Datele cuprinse în dosarele personale ale angajaţilor sau ale studenţilor au caracter confidenţial, neputând fi transmise parţial sau integral în alte condiţii decât cele stabilite prin lege.


Articolul  2 Autonomia personală

(1) Nici un membru al comunităţii universitare nu poate fi împiedicat sau întrerupt în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, fără acordul explicit al acestuia. UMF "Carol Davila" promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale, prin asigurarea condiţiilor pentru ca fiecare membru al universităţii să poată lua şi aplica decizii în cunostinţă de cauză în privinţa propriei cariere academice şi profesionale.

(2) Toate informaţiile relevante pentru membrii comunităţii universitare sau pentru public în ansamblul său, referitoare la standardele academice, programele educaţionale, evaluarea, accesul şi promovarea, membrii corpului profesoral şi ai conducerii academice, structura universităţii, precum şi orice alte informaţii de interes, sunt oferite în mod egal şi liber prin site-ul universităţii precum şi prin alte mijloace de informare.

Articolul  3 Dreptatea şi echitatea

(1) Nediscriminarea şi egalitatea de şanse

Discriminarea, în mediul universitar, reprezintă tratamentul inegal al unei persoane, tratament care urmăreşte sau conduce la încălcarea sau limitarea drepturilor persoanei respective pe baza genului biologic, rasei, vârstei, dizabilităţii, orientării sexuale, naţionalităţii, etniei, religiei, categoriei sociale, stării materiale sau mediului de provenienţă.

a) Membrii universităţii au dreptul de a-si desfăsura activitatea şi de a interacţiona într-un mediu liber de orice formă de discriminare, fără a împieta drepturile şi convingerile celorlalţi; 

 b)Universitatea nu va exclude nici o persoană din programele ei din considerente arbitrare enumerate în definiţia discriminării;

c) Regulamentele UMF "Carol Davila" se vor aplica tuturor membrilor ei, fără discriminare; 

d) Orarul cadrelor didactice şi programarea examenelor vor fi realizate astfel încat să permită acestora, ori de cate ori este nevoie, respectarea eventualelor constrangeri de natură religioasă;

e) Regulile de susţinere a unui examen sunt aceleasi pentru toţi studenţii, dar ele vor fi adaptate încat să nu dezavantajeze persoanele cu dizabilităţi.

(2) Eliminarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor

Conflictele de interese decurg din intersectarea mai multor tipuri de relaţii sau poziţii, de natură să afecteze judecăţile şi evaluările corecte şi acţiunile membrilor comunităţii academice. Ele pot duce la unele practici ca favoritismul, ori la acte de persecuţie sau răzbunare.

a) Universitatea respinge orice act ce intervine în calea aplicării corecte şi echitabile a regulamentelor interne ale instituţiei şi a respectării drepturilor membrilor ei;

b) Este interzisă participarea în comisiile de evaluare, angajare şi promovare, evaluare a performanţei academice şi manageriale, audit etc. a persoanelor care se află într-o relaţie de soţi, afini şi rude pană la gradul III cu candidaţii sau persoanele ce urmează să fie evaluate;

c) Soţii afinii şi rudele pană la gradul III nu pot ocupa concomitent funcţii de conducere prevăzute în Carta, funcţii de control sau de autoritate astfel încat să fie în relaţie de subordonare directă unul faţă de celălalt;

d) Nici o persoană nu poate deţine mai multe funcţii de conducere la nivel de Universitate sau de facultate, cumularea acestora fiind interzisă;

e) Este interzisă participarea la negocieri a persoanelor care au relaţii de rudenie cu angajaţi ai furnizorilor de servicii sau ai societăţilor comerciale, cu care instituţia are relaţii de colaborare;

f) Colaborarile externe sau alte obligaţii profesionale externe ale membrilor comunităţii universitare şi ale personalului administrativ vor fi astfel organizate incat să nu afecteze îndeplinirea integrală a sarcinilor profesionale ale acestora;

g)UMF "Carol Davila" respinge orice formă de corupţie în mediul universitar;

h) U.M.F. “Carol Davila” respinge favoritismul în situaţii de evaluare, angajare sau promovare sau de distribuire a sarcinilor didactice sau administrative.

(3) Egalitatea de şanse

a) Universitatea garantează egalitatea de şanse pentru membrii comunităţii sale;

b) Promovarea se face pe bază de concurs organizat, transparent şi obiectiv pe criterii profesionale, pedagogice, ştiinţifice şi morale, nediscriminativ;

c) Toti membrii comunităţii universitare beneficiază de şanse egale la studii, acces la cercetare ştiinţifică şi formare profesională.

Articolul 4 Meritul

(1) Singura ierarhizare calitativă, acceptată de UMF "Carol Davila", este aceea în funcţie de performanţa profesională.

(2) Aceasta ierarhizare se stabileste după calitatea cursurilor şi activităţilor practice, a îndrumarii studenţilor şi a recunoaşterii ştiinţifice, după prestigiul adus instituţiei şi implicarea în procesele de educaţie şi de cercetare-ştiinţifică.

(3) Responsabilitatea faţă de standardele de evaluare a performanţelor profesionale şi de aplicare a acestora revine conducerii Universităţii.

Articolul  5 Profesionalismul

Profesionalismul reprezintă ansamblul de elemente ce vizează competenţa în exercitarea profesiei, credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei, identificarea cu specialitatea şi cu cei din acelasi domeniu, dedicarea faţă de cariera academică şi obligaţia morală de a lucra în serviciul ştiinţei, solidaritatea colegială şi competiţia loială cu cei din aceeasi instituţie şi domeniu, evitând implicarea emoţională excesivă şi tratamentul preferenţial nejustificat.

(1) Cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici şi doctoranzii au obligaţia profesională de a cunoaşte cercetarea şi evoluţia domeniului propriu.

(2) Membrii instituţiei implicaţi în procesul instructiv-educativ au obligaţia morală de a transmite studenţilor informaţii de actualitate din domeniu.

(3) Membrii comunităţii academice implicati în cercetare au obligaţia de a respecta consimţămantul informat al participanţilor, precum şi siguranţa acestora.

(4) Recunoaşterea publică a contribuţiei altor persoane sau instituţii la rezultatele obţinute este o îndatorire etică a colectivului de cercetare.

(5) Fiecare membru al comunităţii academice trebuie să-si pună toate cunostinţele şi abilităţile profesionale în slujba universităţii şi să promoveze interesele acesteia.

Articolul 6 Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

(1) Onestitatea academică se referă la toate tipurile de activităţi care sunt în folosul educaţiei, dezvoltării cunoaşterii, evaluării corecte a performantei studenţilor, cadrelor didactice şi altor categorii de angajaţi.

Proprietatea intelectuală include invenţiile şi drepturile de autor pentru diferite categorii de lucrări.

Membrilor comunităţii universitare le este interzisă orice formă de fraudă intelectuală cum ar fi plagiatul total sau parţial, copiatul la examene şi concursuri, însusirea lucrărilor altor persoane (inclusiv de pe internet), tentativele de corupere şi frauda, substituirea lucrărilor şi a persoanelor examinate, însusirea rezultatelor cercetărilor altor persoane.

La orice examen sau concurs candidaţii isi asumă în scris răspunderea privind originalitatea lucrărilor care fac obiectul examenului sau concursului.

Vor fi sancţionate atat fraudele intelectuale cat şi tentativele sau facilitarea acestora.

Frauda intelectuală include:

a) înselăciunea (folosirea unui sprijin neautorizat din partea unor persoane, folosirea unor materiale sau mijloace de documentare interzise în timpul evaluării etc.);

b) fabricarea datelor (utilizarea unor date improvizate într-o cercetare sau experiment, modificarea intenţionată a datelor unui experiment sau a unei cercetări, citarea unor articole inexistente etc.);

c) plagiatul (preluarea integrală sau parţială, fără citarea sursei, a unui material realizat de un alt autor şi prezentarea acestuia ca aparţinând propriei persoane - fie într-o lucrare scrisă, de tipul referatelor, articolelor, tezelor de licenţă, experimentelor, fie într-o prezentare orală).

(2) Universitatea apără dreptul la proprietate intelectuală şi industrială şi stabileste mecanismele prin care beneficiile rezultate se vor reîntoarce echitabil către membrii comunităţii academice aflaţi la originea sa.

(3) Se consideră plagiat compilaţia de fragmente din mai multe surse/autori, fără referinţe clare la textele sursă.

(4) Se consideră plagiat omiterea marcajelor de citare în text şi a menţionării lucrării sursă în bibliografia finală.

(5) Este considerată plagiat prezentarea unui citat (text bloc dintr-un material străin) fără utilizarea indicilor care semnalează în mod convenţional prezenţa unei citări (ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte indentate etc.).

(6) Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii, considerate de către comunitatea disciplinară ca făcând parte din fondul de noţiuni de bază, comune, al disciplinei respective.

(7) Pentru ca o acuzaţie de plagiat să fie validă, trebuie să fie însoţită de o dovadă clară, prin indicarea textului sau textelor din care s-a plagiat.

(8) Comiterea fraudei intelectuale de către un cadru didactic sau de către un cercetător ştiinţific va fi probată conform definiţiilor date anterior, de către Comisia de Etică.

Articolul 7 Transparenţa

Transparenţa presupune accesul la informaţii (asigurat prin publicarea pe pagina web a Universităţii), atat în ceea ce priveste admiterea, evaluarea, angajarea şi promovarea, cat şi în privinţa surselor de finanţare.

(1) Studenţii au dreptul la acces în privinţa informaţiilor despre criteriile de evaluare la examene, colocvii etc., încă de la începutul fiecărui curs sau lucrare practică, precum şi la explicaţii privind nota obţinută.

(2) Universitatea defineste şi pune la dispoziţie, în timp util şi în mod echitabil pentru toţi cei interesaţi, criteriile de selecţie pentru angajare şi promovare, oferind particularităţi ale poziţiei scoase la concurs, programul special necesar exercitării postului.

(3) Universitatea tratează în mod corect şi egal candidaţii pentru admitere, respectiv, angajare, promovare, etc.

(4) Universitatea asigură deplina transparenţă în utilizarea fondurilor repartizate pentru instruire şi cercetare, administrate în strictă conformitate cu scopurile şi regulile în funcţie de care au fost acordate.

(5) Universitatea solicită membrilor ei (în special cadrelor didactice şi de cercetare) ca în cercetările şi publicaţiile lor să menţioneze, în mod expres, sprijinul material acordat de universitate sau de alte organizaţii, instituţii, firme sau persoane fizice pentru realizarea cercetării sau publicaţiei respective.

Articolul 8 Responsabilitatea

(1) Universitatea asigură climatul necesar asumării responsabilităţii impuse de poziţia profesională şi publică a fiecarui membru al comunităţii academice.

(2) Membrii Universităţii sunt obligaţi să respecte standardele etice şi profesionale şi în situaţiile în care reprezintă public instituţia.

(3) Nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din instituţie de către membrii propriei comunităţi academice.

(4) Susţinerea prestigiului instituţiei constituie o obligaţie etică elementară în comportamentul cotidian al tuturor membrilor universităţii.

Articolul 9 Respectul şi toleranţa

(1) Se va păstra un mediu academic adecvat studiului şi cercetării, deschis, în egală măsură, tuturor membrilor comunităţii universitare.

(2) Respectul faţă de ceilalţi presupune rezolvarea disputelor prin argumente raţionale şi este interzisă utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetări, stil sau ton) sau acţiuni care reprezintă atacuri la persoană.

(3) Ameninţarea, violenţa şi agresivitatea fizică sau verbală sunt interzise atat în spaţiul universitar cat şi în afara acestuia.

(4) Harţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau conduce la afectarea gravă a capacitaţii unei persoane de a-si desfăsura în mod firesc activităţile profesionale şi de studiu sau de a-si exercita drepturile. Ea constă, de regulă, într-un comportament repetat (ameninţări fizice şi verbale, critici umilitoare, avansuri sexuale etc.), dar poate consta şi în acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă (de obicei, de natură fizică).

(5) Universitatea nu admite nici o formă de hărţuire în mediul academic, cum ar fi: misoginismul, rasismul, sovinismul, xenofobia, hărţuirea în privinţa convingerilor religioase, politice sau sexuale.

(6) În condiţiile în care este exercitată de către persoane cu funcţii ierarhic superioare victimei sau este exercitată de profesori asupra studenţilor, de evaluatori asupra persoanelor evaluate, hărţuirea presupune abuzul de putere, care constituie o circumstanţă agravantă.

Articolul 10 Sancţiuni

(1) Pentru abaterile constatate, Comisia de Etică stabileste , în funcţie de gravitate, aplicarea sancţiunilor stipulate de legislaţia în vigoare.

(2)  Sancţiunile aplicate studenţilor sunt, în funcţie de gravitatea abaterii:

  1. avertisment scris;
  2. anularea examenului fraudat pentru persoana în cauză;
  3. exmatricularea.

(3) În cazul abaterilor grave, de natură penală, vor fi sesizate organele în drept.

Articolul 11 Dispoziţii finale

(1) Codul etic al UMF "Carol Davila" se completează cu regulamentele în vigoare ale Universităţii şi nu contravine acestora.

(2) Orice modificare a prezentului Cod se aprobă în sedinţa Senatului Universităţii.

(3) Codul etic, precum şi orice modificare a acestuia, se aduce la cunostinţa membrilor comunităţii academice prin publicarea pe site-ul UMF din Bucuresti.

 

Adoptat in Sedinta Senatului UMF Carol Davila din 05.07.2011 si avizat de MECTS cu nr. 47594/07.10.2011

 

Prof. Univ. Dr. Florian Popa
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2