REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT

Art.1

In conformitate cu prevederile Legii 1 / 2011, art. 289, alin. 3, cadrele didactice pot primi titlul de PROFESOR EMERIT.


OBIECTIVE

Art. 2

(1)Titlul de Profesor Emerit este o distincție care se acordă de către Senatul Universitar profesorilor după împlinirea vârstei de 65 de ani.
(2)Titlul se acordă în semn de recunoaștere a meritelor didactice, profesionale și ștințifice de excepție, dobândite de profesori ai U.M.F. "Carol Davila".


CRITERII DE ACORDARE


Art. 3

Titlul de Profesor Emerit se acordă candidaților care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii :
1. Dețin gradul didactic de profesor universitar de minimum 10 ani.
2. Sunt conducători de doctorat și au condus tezele a minimum 10 medici declarați "Doctor în Științe Medicale".
3. Au avut și au o contribuție importantă, recunoscută național și internațional în domeniul de activitate.
4. Au avut spirit novator și au creat procedee medicale excepționale și / sau au creat școli medicale / farmaceutice recunoscute la nivel național / internațional.
5. Au coordonat publicarea a cel puțin două tratate / monografii în propriul domeniu de excelență, într-o editură din țară sau din străinătate.
6. Au participat la editarea / coordonarea unor reviste de prestigiu în domeniul de activitate.
7. Au fost directori / coordonatori de granturi / proiecte de cercetare naționale sau internaționale.
8. Au adus contribuții deosebite la realizarea unui / unor laborator / laboratoare didactice și de cercetare sau la crearea unor facilități de tratament la standarde moderne (Centru de Excelență, Laborator de Cercetare experiementală etc.).
9. Au avut contribuții importante în conducerea și administrarea Universității.
10. Au o recunoaștere națională și internațională solidă (membru al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Medicale, membru CNATDCU, membru ARACIS, membru / funcție de conducere în asociații profesional - științifice interne și internaționale, Doctor Honoris Causa, profesori invitați la manifestări de prestigiu din țară și din străinătate etc.).


PROCEDURI DE ACORDARE


Art. 4

În toate etapele procedurale, deciziile se iau prin vot deschis, cu majoritatea de jumătate plus unu din totalul celor prezenţi, în condiţiile asigurării unui cvorum de două treimi din numarul total al membrilor.


Art. 5

Solicitarile pentru obtinerea titlului de Profesor Emerit sunt efectuate de Rector, membrii Senatului universitar sau in nume personal, urmate de depunerea documentelor care justifica indeplinirea criteriilor si sunt adresate Decanului Facultatii.


Art. 6

(1) Dosarele evaluate de Decan, care indeplinesc criteriile de acordare a titlului mentionat, sunt supuse votului Consiliului Facultatii.
(2) Profesorii validati de Consiliul Facultatii sunt prezentati de Decan Consiliului de Administratie, care decide asupra nominalizarilor ce vor fi supuse votului Senatului universitar.


Art. 7

(1) Senatul Universitar hotărăşte asupra persoanelor care vor primi titlul de Profesor Emerit.
(2) Hotărârile Senatul Universitar sunt definitive.


Art. 8

(1) Rectorul Universităţii emite ordinul de numire ca Profesor Emerit.
(2) Ordinele de numire ca Profesor Emerit se înmânează de către Rectorul Universităţii într-o şedinţă a Senatului Universitar.
(3) Titlul onorific de Profesor Emerit devine efectiv din momentul acordarii.

 

DREPTURI ŞI PRIVILEGII


Art. 9

Profesorul emerit are în cadrul Universităţii următoarele drepturi şi privilegii:
(1) Să folosească titlul de Profesor Emerit al Universităţii.
(2) Să presteze, la solicitare, activităţi didactice, profesionale, de expertiză şi de cercetare ştiinţifică, anual, pe bază de contract, cu acordul Consiliului de Administrație și al Senatului U.M.F. "Carol Davila", în condițiile legii.
(3) Să îndrume doctoranzi, în condiţiile legii.
(4) Să facă parte din comisii didactice şi ştiinţifice, din comisii de susţinere a doctoratului, în condiţiile legii şi a reglementărilor universităţii.
(5) Să i se asigure un birou de lucru în clinica sau în disciplina unde își desfășoară activitatea.
(6) Să aibă liber acces la bibliotecile şi bazele de date ştiinţifice şi didactice ale Universităţii.
(7) Să aibă acces la reţeaua informatizată şi la reţeaua de e-mail a Universităţii.
(8) Să i se includă numele în anuare şi în alte publicaţii ale Universităţii.
(9) Să facă parte, permanent, din Consiliul Profesorilor Emeriți (CPE), organ consultativ al Senatului Universității.
(10) Să ia parte la evenimentele sociale, culturale și științifice ale Universităţii.
(11) Să fie invitat la ceremoniile organizate de facultate sau Universitate.
(12) Primesc legitimație de Profesor Emerit și o insignă.
(13) Titulatura de Profesor Emerit este definitivă, nu poate fi retrasă.
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2