ADMITERE DOCTORAT 2013

DOCTORANZI ROMÂNI

TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ se va susţine în zilele 11, 12, 13, 16, 18 septembrie 2013 la Disciplina de Limbi Moderne a UMF „Carol Davila” Facultatea de Medicina şi este la alegere între limba engleză si franceză.

Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competență lingvistică cu recunoaştere internațională (cu avizul Disciplinei de Limbi Moderne) – testul de limbă străină nu mai este necesar.

Candidaţii înscrisi pentru limba străină se vor prezenta la Disciplina de Limbi Moderne, Facultatea de Medicină, conform programarii, accesul în sală fiind permis pe baza actului de identitate și a chitanţei de plată (pentru alte detalii – vezi mai jos).

Taxa pentru testul de limbă străină este de 100 lei și se va achita la casieria rectoratului UMF „Carol Davila”, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1.

PROBA SCRISĂ pentru candidaţii înscriși la forma de doctorat – pe locuri finanțate prin granturi de studii de la buget, se vasusţine la data de 25 septembrie 2013, la locul şi ora ce vor fi anunţate în timp util.

Tematica pentru susţinerea probei scrise va fi afișată pe site-ul umf.ro la data de 25 iulie 2013.

 

 

 

CONDUCATORI DOCTORATE 2013

Click aici pentru a accesa lista

 

 


 

 

ADMITERE DOCTORAT 2013

 

DOCTORANZI ROMÂNI

  1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 16-23 septembrie 2013

TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ se va susţine în zilele 11, 12, 13, 16, 18 septembrie 2013 la Disciplina de Limbi Moderne a UMF „Carol Davila” Facultatea de Medicina şi este la alegere între limba engleză si franceză.

Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competență lingvistică cu recunoaştere internațională (cu avizul Disciplinei de Limbi Moderne) – testul de limbă străină nu mai este necesar.

Candidaţii înscrisi pentru limba străină se vor prezenta la Disciplina de Limbi Moderne, Facultatea de Medicină, conform programarii, accesul în sală fiind permis pe baza actului de identitate și a chitanţei de plată (pentru alte detalii – vezi mai jos).

Taxa pentru testul de limbă străină este de 100 lei și se va achita la casieria rectoratului UMF „Carol Davila”, str.Dionisie Lupu nr. 37, sector 1.

PROBA SCRISĂ pentru candidaţii înscriși la forma de doctorat – pe locuri finanțate prin granturi de studii de la buget, se va susţine la data de 25 septembrie 2013, la locul şi ora ce vor fi anunţate în timp util.

Tematica pentru susţinerea probei scrise va fi afișată pe site-ul umf.ro la data de 25 iulie 2013.

Proba scrisă este reprezentată de 10 subiecte din domeniul specialităţii conform tematicii aprobate; durata probei: 2 ore.

Tezele vor fi deschise la data de 26 septembrie 2013, la locul şi ora stabilite de comisiile de specialitate. Contestaţiile se vor depune în prima oră după deschiderea tezelor şi se vor rezolva pe loc.

Teza este eliminatorie. Nota minimă pentru validarea acestei probe este 7 (șapte). Candidații vor fi declarați admiși la proba scrisă în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita numărului de locuri alocate fiecărui conducător de doctorat (fiecare candidat concurează pe locurile alocate conducătorului de doctorat care şi-a dat avizul înscrierii sale).

Candidații respinși la proba scrisă se pot înscrie la forma de doctorat cu taxă și vor participa la proba-interviu.

PROBA-INTERVIU pentru candidaţii admişi la proba scrisă, precum și pentru candidaţii înscriși la forma de doctorat cu taxă se va susţine la Comisiile de specialitate în perioada27-30 septembrie 2013. Rezultatul probei-interviu va fi de tip Admis/Respins.

NOTĂ. Conform Legii Educației Naționale (art. 140, (4)), programul de studii universitare de doctorat se poate organiza numai la forma de învățământ cu frecvență.

ACTE NECESARE pentru înscriere doctorat:

1. Cerere pentru înscriere* și fișa de înscriere (anexate mai jos)

2. Certificat de naștere – copie legalizată

3. Certificat de căsătorie – copie legalizată

4. Diploma de bacalaureat – copie legalizată

5. Diploma de absolvent a facultăţii şi foaia matricolă - copie legalizată

6. Curriculum vitae

7. Lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate

8. Copie după buletin de identitate

9. Certificat de competență lingvistică

10. Chitanța taxa înscriere

*Pe cererea de înscriere este necesar acordul scris al conducătorului de doctorat.

Taxe de înscriere doctorat:

  • cadre didactice UMF „Carol Davila” - 200 lei
  • candidaţii din afara UMF „Carol Davila” - 500 lei

Taxa anuală – pentru forma de doctorat cu taxă este de 6000 lei/an și poate fi plătită în trei rate eşalonate (50%, 25%, 25%) după cum urmează: 01.10; 31.01; 30.05.

Taxa de înscriere și taxa anuală se achită la casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2