Inmatriculare

 

Confirmarea şi renunţarea la calitatea de student

1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizie a Rectorului UMF "Carol Davila".

2. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis beneficiază de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți va trebui să opteze pentru programul de studii care va fi finanțat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectînd termenul de depunere stabilit de către universitate.

3. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

4. Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii, la decanatele facultăţilor, în perioada stabilită anual prin hotărâre a Consiliului de Administratie şi aprobarea Senatului UMF "Carol Davila" și publicată prin afişare şi pe pagina de internet a Universităţii.

5. La înscriere se achită o taxă de înmatriculare stabilită prin Regulamentul de taxe al Universităţii conform reglementărilor legale în vigoare.

6. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, au obligaţia de a depune, până la data stabilită anual de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universitar, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original, la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, pănă la data limită admisă duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

7. Candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până la data limită, stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.

8. Renunţarea voluntară la calitatea de student poate avea loc cel târziu până la limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

9. Renunţarea voluntară la calitatea de student, după înscriere, trebuie anunţată până la data limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

10. Dacă un candidat renunţă, voluntar sau prin neprezentare, la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă, în ordine, cu primul candidat respins, în funcţie de ordinea descrescătoare a mediilor.

11. Taxele plătite de un candidat, care renunţă voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student, nu sunt rambursate.

12. Dacă un candidat care a urmat studii de licenţă nefinalizate, susţinute de la bugetul de stat este admis în UMF "Carol Davila" în urma concursului de admitere, acel candidat plăteşte taxă de şcolarizare timp de un număr de ani egal cu cel în care a beneficiat de susţinere bugetară. *

13. Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. *

* Candidaţii din categoriile menţionate mai sus vor fi admişi pe locuri suplimentare cu taxă iar locurile pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile şi vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de către ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile pentru ocuparea unui loc bugetat.

 

14. Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, UMF "Carol Davila"  va colecta datele cuprinse în anexa nr.2

 

Înscrierea și înmatricularea olimpicilor

1. În UMF "Carol Davila" înscrierea olimpicilor şi ulterior înmatricularea acestora se face pe baza listei MECTS, care este comunicată către secretariatele facultăţilor.

2. În UMF "Carol Davila" sunt acceptaţi la înscriere şi ulterior înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, fără examen de admitere, pe locurile finanţate prin granturi de studii de la buget, candidaţii care au obţinut performanţe la Olimpiadele internaţionale recunoscute de MECTS (premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, fizică, chimie).

3. UMF"Carol Davila"  acceptă pentru înscriere și, ulterior, înmatriculare, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS  și olimpicii naționali, respectiv laureații locurilor 1,2,3, mențiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, chimie, fizică.

4. Alte precizări şi informaţii suplimentare cu privire la înscrierea şi înmatricularea olimpicilor sunt prevăzute în Metodologia proprie a concursului de admitere aprobată anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administraţie a UMF "Carol Davila".
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2