REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE DE STUDIU - FUNDATIA MINERVAL si LISTA BENEFICIARI BURSA MINERVAL AN UNIVERSITAR 2016-2017

 


Metodologia privind acordarea burselor pentru studenții români în anul universitar 2012-2013

Având în vedere repartizarea burselor în anul universitar 2012-2013, vă comunicăm următoarea metodologie pentru anul universitar 2012-2013:

  1. În conformitate cu H.G. Nr.558 / 15.07.1998 şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale Nr.9744 / 09.02.1998, bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat – cursuri de zi - , în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

  2. Bursele de ajutor social se acordă la cerere conform cu pct.8 din H.G. Nr.558 /

15.07.1998 şi anume:

a) Studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică (prevederile art.10, lit.r) din Legea Nr. 42 / 1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii Nr.42 / 1990, care atestă calitatea lor, ori a unuia dintre părinţi Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau “Erou-martir”- cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

b) Studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

c) Studenţilor bolnavi de T.B.C, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul H.I.V sau bolnavi de S.I.D.A, spondilită anchilozantă sau reumatism articular în baza documentelor medicale vizate de o comisie alcătuită din membrii catedrei de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;

d) Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (700 lei net).

Declaraţia de venituri şi documente justificative anexate în vederea obţinerii bursei de ajutor social constituie înscrisuri cu valoare juridică.

Instituţia de învăţământ superior nu este răspunzătoare de consecinţele unor declaraţii false sau incomplete, orice fals atrage după sine retragerea şi returnarea integrală a bursei acordate pe toată perioada de studii, cei vinovaţi urmând a suporta rigorile legii.

Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor, dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă provin din case de copii sau plasament familial, ori sunt bolnavi de T.B.C şi se află în evidenţa unităţilor medicale dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul H.I.V sau bolnavi de S.I.D.A, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;

  1. Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se acordă studenţilor integralişti, numai la începutul anului universitar, în funcţie de media generală obţinută în anul universitar anterior, fara a fi revizuite la sfarsitul semestrului I

În cazul în care există mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie criteriul de departajare pentru acordarea bursei este media obţinută în anul universitar 2010-2011.

  1. Fiecare facultate va nominaliza componenţa comisiei de atribuire a burselor şi rezolvare a contestaţiilor.

Componenţa comisiei de atribuire a burselor pe categorii de bursă la nivelul Rectoratului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”-Bucureşti, este următoarea:

RECTOR: - Acad. Ioanel Sinescu – Preşedinte   

MEMBRI: - Prorector cu probleme studentesti- Conf. Univ. Dr. Catalin Cirstoiu

           - Prodecan cu probleme studentesti:

                   Facultatea de Medicina- Conf. Univ. Dr. Viorel Jinga

                   Facultatea de Medicina Dentara- Conf. Univ. Dr. Anca-Silvia Dumitriu

                   Facultatea de Farmacie – Sef Lucr. Elena-Mihaela Pahontu

                   Facultatea de Moase si Asistenti Medicali – Conf.Univ. Dr. Daniel Popescu

                  - Director Social - Valentin Nastasescu

                  - Reprezentantii studenţilor din Consiliul de Administratie: Fabian Klein, Cristian Moise

                  - Oficiul Juridic: Cons. Jur. Raluca-Andreea Gavrila

                  

  1. Cuantumul pentru bursa de ajutor social este de 150 Ron / lună.

Vor primi bursă de ajutor social maximum 5 % din numărul total de studenţi români;

  1. Cuantumul bursei de merit este de 340 Ron / lună.

Se acordă bursă de merit numai studenţilor care au media generală (10), obţinută în anul universitar 2011-2012, fără măriri de notă.

  1. Cuantumul bursei de studiu este de 290 Ron/ lună.

Repartizarea banilor se face în funcţie de numărul de studenţi români de la fiecare facultate, urmând ca facultatea să repartizeze fondul de burse în funcţie de numărul de studenţi pe an de studiu.

Listele nominale privind studenţii bursieri, întocmite de secretariatele facultăţilor se aprobă de comisia de atribuire a burselor, constituită la nivelul facultăţilor.

  1. Situaţia fondurilor de burse şi a numărului de studenţi este prevăzută în anexă.

Acest regulament de acordare a burselor a fost discutat de către Comisia pentru atribuire a burselor.

DIRECTOR SOCIAL,

Valentin Nastasescu
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2