UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

 

Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

1. Cerere de inscriere tip - semnată de către candidat.

2. Diploma de bacalaureat - în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.

3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

4. Carte de identitate sau pașaport valabil plus copie

5. Certificatul de naştere în copie legalizată.

6. Adeverinţă medicală -  eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.

Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).

8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.

9. Patru fotografii color tip carte de identitate.

10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se plătește conform metodologiei de admitere.

Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

În mod excepțional, prin hotărare a  Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile lovite de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți și cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere.

Actele doveditoarepentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);

b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;

c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;

d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

11. Un dosar plic

12. Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită pe imprimantă și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/pașaportul valabil) şi legitimaţia de concurs.

13. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituțiile de învățământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr.1.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2