ADMITERE 2011

Admitere in anul universitar 2011 – 2012
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

 • in baza prevederilor Legii Educatiei Nationale nr. 1 / 2011;
 • in conformitate cu prevederile Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • in conformitate cu prevederile OUG nr. 133 / 2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441 / 2001 cu modificarile ulterioare;
 • in baza H.G. nr. 1004 / 2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare universitare organizate pentru invatamantul preuniversitar;
 • in temeiul H.G. nr. 414 / 2009 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile / programele de studii universitare de licenta sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea cu completarile ulterioare;
 • in conformitate cu prevederile H.G. 414 / 2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar / universitar 2011–2012, coroborat cu OMECTS nr. 4061/15.04.2011 privind Cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare si OMECTS 4285/24.05.2011, privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul universitar de licenta in vederea admiterii la studii in anul univeritar 2011 – 2012.

Admiterea in anul universitar 2011 – 2012 pe domenii de studiu va avea loc in 20.07.2011 pentru toate facultatile (Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Facultatea de Moase si Asistenta Medicala), ora de incepere a probei scrise fiind ora 900 a.m.

Inscrierile se vor face in perioada 11 – 17.07.2011 dupa urmatorul program:

 • 11 – 15.07.2011 intre orele 900 – 1500
 • In zilele de 16 si 17.07.2011 intre orele 900 – 1300

Taxa de inscriere este de 200 lei pentru toate facultatile si specializarile; 75% din cuantumul taxei reprezinta taxa administrativa, iar 25% taxa de participare, doar aceasta din urma fiind returnata in cazul retragerii din concurs inaintea desfasurarii probelor.

Taxa de inscriere va fi platita in contul*:

Beneficiar : U. M. F ”Carol Davila”, F. Farmacie, F. Medicină, F. Medicină Dentară sau F.M.A.M. (în funcţie de facultatea la care se înscriu candidatii)

Cod Fiscal: 4192910

Cont: RO 61 TREZ 701504601x000413

Banca: Trezoreria Sector 1 Bucuresti

*Plata se efectueaza numai la oficiile postale prin mandat postal!
Va rugam sa prezentati copia chitantei de plata in momentul finalizarii inscrierii la sediile facultatilor.

Conform Legii invatamantului, copiii cadrelor didactice sunt scutiti de plata taxei de participare (25% din cuantumul taxei de inscriere) o singura data, pentru fiecare ciclu de invatamant universitar.
Scutirea de taxa de inscriere (totala sau partiala) este admisa, in mod exceptional, prin hotararea Biroului Senatului UMF “Carol Davila” pentru urmatoarele categorii de candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • candidatii institutionalizati in asezaminte de ocrotire;
 • copiii proveniti din familii sarace(venit minim / membru de familie sub venitul minim pe economie), sau cu probleme speciale;
 • eroii Revolutiei romane si copiii acestora;
 • copiii din familiile lovite de catastrofe naturale.

Candidatii aflati in situatiile mai sus mentionate vor prezenta la inscriere actele doveditoare pentru aprobarea Secretarilor sefi ai Facultatilor care organizeaza concurs de admitere.
Inscrierea candidatilor se va face la Secretariatul Facultatii de Medicina (Bd. Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5) pentru Facultatea de Medicina si F.M.A.M., respectiv Facultatea de Medicina Dentara (Calea Plevnei, nr. 5, sector 5) si Facultatea de Farmacie (Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1).

Candidatii vor prezenta pentru inscriere urmatoarele acte:

 1. Cererea tip de inscriere, completata de secretari pe calculator si semnata de candidat dupa examinarea conformitatii datelor;

 

 1. Diploma de bacalaureat in original si copie legalizata, aceasta din urma fiind necesara pentru cei care se inscriu la a doua Facultate si, obligatoriu, insotita de actul doveditor al acestei situatii (copie legalizata a Diplomei de licenta si a foii matricole).

Candidatii care au promovat Examenul de bacalaureat in sesiunea iunie a anului scolar 2010 – 2011 pot prezenta la inscriere, in locul Diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu (în original), in care trebuie mentionate obligatoriu media generala de la Bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate al adeverintei si ca nu a fost eliberata Diploma de bacalaureat.

 1. Copie xerox carte de identitate/ pasaportul valabil sau livretul militar;
 2. Certificatul de nastere in copie legalizata;
 3. 4 fotografii color tip buletin;
 4. Adeverinta medicala de la medicul scolar / medicul de familie care atesta ca persoana este apta pentru invatamant – in original;
 5. Certificat de casatorie, copie legalizata (daca este cazul);
 6. Dosar plic.

In acest an nu este nevoie de vizita medicala efectuata la inscriere. Pentru Admiterea in anul universitar 2011 – 2012 este posibila si pre-inscrierea on-line a candidatilor; formularul de completat de catre candidat gasindu-se pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umf.ro). Candidatii vor printa formularul completat si – sub semnatura personala – il vor prezenta la Secretariat, impreuna cu celelalte acte mentionate mai sus, acesta constituind cererea de inscriere.
Inscrierea olimpicilor se va face pe baza listei MECTS care va fi comunicata pentru afisare Secretariatelor Facultatii. UMF “Carol Davila” accepta pentru inscriere fara examen de admitere, candidatii care au obtinut distinctii (premiile I, II, III, premii speciale) la Disciplinele Biologie, Fizica, Chimie, la Olimpiadele scolare internationale recunoscute de catre MECTS. De asemenea, cu aprobarea Senatului UMF “Carol Davila” din
16.05.2011, sunt acceptati pentru inscriere si laureatii locurilor I, II, III, mentiuni si premii speciale la Olimpiadele Nationale la disciplinele Biologie, Fizica si Chimie recunoscute de catre MECTS. In ambele situatii este vorba numai de participantii laureati ai Olimpiadelor ultimilor doi ani scolari (2009 – 2010 si 2010 – 2011).

Inscrierile la concurs pentru candidatii care au absolvit deja o Facultate se vor face pe locurile cu taxa, urmand ca, in cazul reusitei, Decanatele Facultatilor sa analizeze situatia taxelor de scolarizare si echivalarea examenelor in vederea inscrierii in anul de studiu.
Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul statului o sigura data pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenta, masterat, studii doctorale). Depasirea duratei invatamantului gratuit, prevazuta de lege, se suporta de catre studenti, prin plata taxei aferente scolarizarii in ciclul de studii universitare respectiv.
La inscriere, candidatii vor primi o legitimatie tip, tiparita la calculator si numerotata.

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultati ale UMF “Carol Davila” este urmatoarea:

 

Specializarea

Durata studiului / nr. credite

Nr. locuri finantate de la buget*

din care nr. locuri pentru candidatii rromi*

Medicina

6 ani, 360 credite

385

4

Medicina Dentara

6 ani, 360 credite

140

2

Farmacie

5 ani, 300 credite

145

2

FMAM - Asistenta generala / Moase

4 ani, 240 credite

90

1

FMAM - Alte specializari

3 ani, 180 credite

30

1

Total

790

10

 

* Conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4285 / 24.05.2011, Anexa 1.

 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti organizeaza si admitere in regim de studiu cu taxa, pentru toate cele 4 Facultati, locurile alocate reprezentând până la 48% din numărul total de locuri bugetate; conditia obligatorie a admiterii pe locurile cu taxa este obtinerea unui punctaj corespunzator cel putin mediei 5 la concursul de admitere.

Universitatea de Medicina si Farmacie  “Carol Davila” Bucuresti organizeaza, de asemenea, admitere pe locuri finantate de la buget pentru tinerii de origine etnica romana din Republica Moldova, absolventi de licee din Romania.

Specializarea

Durata studiului / nr. credite

Nr. locuri finantate de la buget*

Nr. locuri cu taxa

Medicina

6 ani, 360 credite

3

-

Medicina Dentara

6 ani, 360 credite

2

-

Farmacie

5 ani, 300 credite

1

-

Total

6

-

 

* Conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4285 / 24.05.2011, Anexa 2 – privind cifra de scolarizare pentru tinerii de origine etnica romana din Republica Moldova, absolventi de studii liceale in Romania

 

Taxa de studiu stabilita de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare 2011 – 2012 este de 6000 lei / an de studiu. Taxa de studiu anuala poate fi platita in 2 rate (prima rata achitata la inscriere, cea de a 2 a pana la inceputul semestrului 2 al anului universitar).

In planul de scolarizare in institutii militare de invatamant din Ministerul Apararii Nationale pentru anul de invatamant 2011 – 2012, Institutului Medico – Militar i-a fost aprobata cifra de scolarizare de 36 locuri, repartizate astfel:

 1. Ministerul Apararii Nationale

-      11 locuri Medicina

 1. Ministerul Administratiei si Internelor

-      9 locuri – Medicina

-      1 loc – Farmacie

 1. Administratia Nationala a Penitenciarelor

-      10 locuri – Medicina

-      5 locuri – Medicina Dentara

 

Admiterea pe aceste locuri se va sustine la aceeasi data si in aceleasi conditii de examen la Facultatile respective ale UMF “Carol Davila”.
Inscrierea candidatilor si informatii suplimentare pot fi obtinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico – Militar, nr. 3 – 5, sector 1, Bucuresti,

tel: 021 / 319 60 06; fax: 021 / 319 70 61.

 

Desfasurarea examenului de admitere in UMF “Carol Davila” Bucuresti – sesiunea iulie 2011

 • Salile in care se desfasoara examenul si repartitia candidatilor pe sali vor fi afisate la avizierele Facultatii de Medicina (pentru specializarile Medicina si F.M.A.M.), respectiv aleFacultatii de Medicina Dentara si Facultatii de Farmacie.
 • Pentru prezentarea la salile de concurs in ziua examenului candidatii vor avea asupra lorbuletinul / cartea de identitate (sau pasaportul valabil / livretul militar) si legitimatia de inscriere eliberata de Secretariatele Facultatilor.
 • Intrarea in salile de concurs a candidatilor se va face incepand cu ora 800 a zilei de concurs, probele urmand sa inceapa la ora 900Nu este admisa, sub nici un motiv, intrarea in sali a candidatilor dupa ora de incepere a probei scrise.

 

Durata examenului va fi de 2 ore si jumatate in cazul specializarilor Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializarile Asistenta Medicala generala si Moase si, respectiv 1 ora si jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.

 

La Facultatile de Medicina si Medicina Dentara examenul va include doua discipline (Biologie obligatoriu si, la alegere, Fizica sau Chimie), totalizand un numar de 100 intrebari, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere.

La Facultatea de Farmacie, examenul va include doua discipline (Chimia organica obligatoriu, cu 60 de intrebari si, la alegere, Biologia vegetala sau Biologia umana cu 40 de intrebari), total: 100 de intrebari.

La Facultatea de Moase si Asistenta medicala generala examenul va include doua discipline (Biologie obligatoriu si, respectiv, Fizica sau Chimia la alegere), cu un numar total de 80 de intrebari (60 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere).

Restul specializarilor de la F.M.A.M. (Asistenta dentara, Tehnica dentara, Asistenta de Farmacie, Radiologie si imagistica, Laborator clinic, Balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala, Audiologie si protezare auditiva) vor avea la examen Biologia ca disciplina obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia la alegere, totalizand un numar de 60 de intrebari, dintre care 40 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

 

Candidatii vor specifica obligatoriu pe fisa de inscriere disciplina la alegere la care vor sustine examenul de admitere.

Tematica si bibliografia examenului sunt cele afisate la Decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

Corectarea tezelor se va face in sala de concurs, in prezenta candidatilor, carora li se va comunica sub semnatura, punctajul, urmand verificarea prin scanare pe calculator a rezultatelor. Fiecare raspuns corect la intrebare este cotat cu 1 punct.

Rezultatele finale, ca si lista candidatilor admisi vor fi afisate la avizierele Facultatilor in cel mult 48 de ore de la terminarea probelor.

Sunt declarati admisi candidatii al caror punctaj la examenul scris este egal sau superior aceluia corespunzator notei 5,00. La F.M.A.M. declararea situatiei de admis va fi in functie de punctajul obtinut si ordinea optiunilor pentru specializarile oferite, formulate in scris de candidati.

Depunerea contestatiilor se va face de catre candidati personal, prin cerere adresata Decanului Facultatii care a organizat admiterea si depusa la Secretariatele Facultatilor, in termen de 24 de ore de la afisarea listei candidatilor admisi.

Solutionarea contestatiilor se va face prin reexaminarea lucrarilor, in prezenta candidatilor, de catre Comisiile de analiza a contestatiilor propuse de Decanatele Facultatilor. Data si locul in care se va desfasura analiza contestatiilor vor fi comunicate prin afisare la Secretariatele Facultatilor care desfasoara examenul de admitere in UMF “Carol Davila”. Decizia Comisiilor de contestatii este definitiva.


 

Alte precizari privind Examenul de admitere in UMF “Carol Davila”, sesiunea iulie 2011

 • La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida cetatenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.
 • La inscrierea acestor categorii de candidati este necesara recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in tarile de domiciliu, realizata de catre Directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania.
 • La admiterea in ciclul de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii statelor mai sus mentionate au obligatia sa prezinte un Certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de Catedra de limbi moderne a UMF “Carol Davila”.

Taxa pentru certificatul de competenta lingvistica este de 200 de lei, care se achita la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucuresti.

 • Restituirea dosarelor candidatilor respinsi si a acelora care renunta la locul obtinut prin admitere se va face fara perceperea unei taxe, dupa afisarea rezultatelor finale si in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii de restituire.
 • Informatii suplimentare se pot obtine de la Decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara sau Farmacie si la sediul Rectoratului UMF “Carol Davila”.

Examen de limba romana pentru eliberarea atestatelor de competenta lingvistica pentru candidatii din tarile U.E.

Examenul de limba romana pentru candidatii din tarile U.E. care sustin examen de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti va avea loc miercuri6 iulie 2011, ora 12:00, in amfiteatrul 3 (parter) al Facultatii de Medicina, Bd. Eroilor Sanitari, nr. 8.

Examenul va consta din doua probe: scris si oral.

 

Proba scrisa va cuprinde:

 • proba de intelegere a unei comunicari scrise (text in limba romana cu intrebari cu raspuns multiplu);
 • proba de competenta scrisa, care va consta in elaborarea unui text (formulare de intrebari, eseu, rezumat, parafraza, schimbarea formei cuvintelor).

Proba orala va cuprinde:

 • proba de intelegere a unei comunicari orale, alcatuita din activitati pe baza unor texte citite in sala;
 • proba de competenta orala, prin sustinerea unor scurte prezentari pe teme de invatamant si/sau pe probleme de specialitate in concordanta cu examenul de admitere (biologie, fizica, chimie).

Pentru fiecare proba (scris si oral) se acorda note de la 1 la 10, nota minima de promovare a fiecarei probe fiind 5,00 (cinci). Nota finala reprezinta media aritmetica a probelor de scris si oral, fiind minimum 5,00 (cinci).

Candidatii care nu obtin nota minima la proba scrisa nu se pot prezenta la proba orala.

Candidaţii care vor ajunge mai târziu faţă de ora începerii primei probe (cea scrisă), nu vor fi primiţi în sală şi, astfel, nu vor putea susţine examenul.

Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor acte: paşaportul străin sau cartea de identitate şi adeverinţa de plată a taxei de examen eliberată de Biroul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au asupra lor aceste documente nu vor putea susţine examenul de limba română.

Atestatele se elibereaza personal la Catedra de Limbi Moderne in data de 8 iulie 2011, intre orele 11 – 13.

 

Bibliografie

 1. Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996/2003/2005.
 2. Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, Bucureşti, 1999.
 3. Gheorghe Doca, Learn Romanian, Course for English Speakers, Niculescu, 2008.
 4. Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limba străină. Dosare pedagogice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

 
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2