Metodologie proprie - U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti

ADMITERE 2012

Admiterea în anul universitar 2012 – 2013
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

  • în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile şi completările ulterioare;
  • în conformitate cu prevederile OUG nr. 133 / 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 441 / 2001 cu modificările ulterioare;
  • în baza H.G. nr. 1004 / 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare universitare organizate pentru învăţământul preuniversitar;
  • în temeiul H.G. nr. 966 / 2011 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările / programele de studii universitare de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea cu completările ulterioare;
  • în conformitate cu prevederile H.G. 549/23.05.2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar / universitar 2012–2013, coroborat cu OMECTS nr. 3313/23.02.2012 privind Cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare şi OMECTS 4334/05.06.2012, privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învaţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012 – 2013.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2