UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTĂ - 2012

 

1. Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență în UMF „Carol Davila” București este realizat în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și al doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfașurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfașurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul MECTS nr. 3313/2012 – cadru general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

2. In UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.

- Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

- Moașe și Asistență Medicală Generală – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

- Balneofizioterapie

- Laborator clinic

- Radiologie și Imagistică

- Tehnică Dentară

- Asistență Dentară

- Asistență de Farmacie

1. PREVEDERI GENERALE

 1. In UMF „Carol Davila” București, nivelul pregătirii profesionale reprezintă singurul criteriu utilizat în selectarea candidaţilor înscrişi şi prezenţi la concursul de admitere, la oricare din specializările universităţii.

2. Concursul de admitere se desfăşoară cu respectarea stricta a tuturor reglementările referitoare la acesta, asigurându-se astfel obiectivitatea, corectitudinea şi responsabilitatea comisiilor în evaluarea cunoştinţelor şi performanţelor candidaţilor.

3. Admiterea la studiile universitare de licenţă în UMF „Carol Davila” București se realizează prin două modalități:

a. concurs de admitere prin probă unică, scrisă, în limba română;

b. concurs de admitere prin evaluarea performanțelor și a realizărilor personale ale candidatilor, așa cum rezultă din dosarul personal.

4. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin probă scrisă, cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, pot beneficia de locuri bugetate sau locuri cu taxă de studii.

5. Nu sunt admişi la programe de studiu cu desfăşurare în limba română - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Generală (FMAM) - decât candidaţii care susţin examen scris de admitere, cu excepţia celor înscrişi prin acorduri guvernamentale şi/sau instituţionale bilaterale.

6. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale, cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale în vigoare.

7. Cetaţenii din statele terţe care doresc să studieze la UMF ”Carol Davila” beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale specifice.

8. Metodologia de admitere, condițiile de admitere și cifrele de școlarizare vor fi făcute publice în fiecare an cu 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.

9. Concursul de admitere la toate specializările universităţii se organizează în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

10. Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs vor fi făcute publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediul Rectoratului UMF „Carol Davila” București și prin publicare pe site.

2. CONCURSUL DE ADMITERE

2.1. Măsuri organizatorice

1. Perioada de înscriere şi de desfăşurare ale concursului de admitere pentru toate specializările din UMF ”Carol Davila” este luna iulie a fiecărui an. Dacă după această sesiune de concurs rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de concurs în luna septembrie.

2. Datele exacte ale concursului de admitere, pentru ambele sesiuni, se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului de Administrație și aprobare a Senatului UMF ”Carol Davila”.

3. Pentru absolvenții altor facultăți cu diplomă de licență, care solicită înscriere în regim de „ studii cu taxă” perioada de înscriere este luna septembrie.

4. Perioada de înscriere a candidaților este stabilită prin hotărîre a Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila”. Pentru fiecare sesiune de concurs, înscrierile se fac la sediile facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și FMAM.

2.2. Condiţii generale de înscriere pentru concursul de admitere

1. La concursul de admitere din UMF ”Carol Davila”, pentru toate specializările, se pot înscrie atât cetăţenii României care sunt absolvenţi de liceu, au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, indiferent de anul în care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cât şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României este realizată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoștere a studiilor.

2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învațământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot candida cetățenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

3. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

4. Candidaţii la concursul de admitere din UMF ”Carol Davila” prezintă, la înscriere, Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru cei care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent.

5. Candidaţii care s-au înscris pentru concursul de admitere şi la o altă facultate, prezintă la înscriere copia legalizată după diploma de bacalaureat şi o adeverinţă din care să reiasă că actul de studii original se află la o altă instituţie de învățămînt superior, urmând ca până la data începerii anului universitar să-şi reglementeze situaţia în conformitate cu regulamentele UMF „Carol Davila”.

6. Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile finanțare prin granturi de studii de la buget este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să primească această finanţare, la o singură instituţie de învăţământ superior.

7. În UMF ” Carol Davila” un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii de la buget pentru un singur program de licență, pentru durata normală de studii pentru specialitatea respectivă.

8. Studenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior particular din România cu specializări medico-farmaceutice acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat în urma concursului de admitere, la aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate anterior, prin aplicarea sistemului ECTS, în conformitate cu regulamentul de echivalare a studiilor.

9. Taxele de înscriere pentru concursul de admitere sunt stabilite anual de către Consiliul de Administrație a UMF” Carol Davila” și aprobate de Senatul Universitar.

10. Falsul în declaraţii atrage după sine neînmatricularea/exmatricularea de drept a candidatului/ studentului.

2.3. Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 1. Cerere de inscriere tip - completată pe calculator de către cei din biroul de înscrieri și semnată de către candidat după examinarea conformității datelor;
 1. Diploma de bacalaureat - în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.
 1. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 1. Carte de identitate sau pașaport valabil
 1. Certificatul de naştere în copie legalizată.
 1. Adeverinţă medicală - eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.

Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

 1. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
 1. Patru fotografii color tip carte de identitate.
 1. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se plătește intr-un cont de trezorerie publicat in metodologia proprie de admitere a UMF „Carol Davila”, Bucuresti sau la secretariatele facultăților, în momentul înscrierii.

Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

În mod excepțional, prin hotărare a Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile afectate de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți și cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere.

Actele doveditoare pentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);

b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;

c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;

d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

 1. Adeverinţă care să ateste premiile/distincțiile obținute la olimpiadele naționale și/sau internaționale, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
 1. Un dosar plic

13. Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită pe imprimantă și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor cartea de identitate/pașaportul valabil şi legitimaţia de concurs.

14. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituțiile de învățământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr.1.

2.4. Înscrierea și înmatricularea olimpicilor

1. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut perfomanţe recunoscute la olimpiade internaţionale, au dreptul să fie înscriși și înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS.

2. UMF„Carol Davila” acceptă pentru înscriere și înmatriculare, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS și olimpicii naționali, respectiv laureații locurilor 1,2,3 și mențiune la disciplinele biologie, chimie, fizică, care au obținut aceste rezultate în ultimii 2 ani.

2.5. Modul de desfăşurare a concursului

 1. Listele nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartizarea lor în sălile în care îşi susţin probele scrise, data şi ora prezentării la concurs se afişeaza la secretariatelor fiecărei facultăți cu cel puțin 24 de ore înaintea probei scrise.

2. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatelefacultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar.

3. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

4. La prezentarea in sala de concurs, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul valabil precum și legitimația de concurs tip pe care au primit-o la înscriere.

5. Candidaţii care nu sunt prezenti în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de concurs pierd dreptul de a susţine proba scrisă.

 1. Durata probei scrise este diferențiată, după cum urmează:

- pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 2 ore și jumătate;

- pentru FMAM (specializările moașe și asistență medicală): 2 ore;

- pentru FMAM (celelalte specializări): 1 oră și jumătate.

7. După distribuirea grilelor de concurs, înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de concurs, se verifică de către supraveghetori corectitudinea datelor înscrise pe grila de concurs.

8. Concursul se desfășoară după sistem grilă și conține întrebări cu un singur răspuns corect.

9. Pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, teza de concurs conține un număr total de 100 de întrebări din tematicile subiectelor de: biologie și -la alegere- chimie organică sau fizică,dintre care 60 de subiecte biologie și 40 de subiecte chimie sau fizică.

10. Pentru Facultatea de Farmacie, teza de concurs conține un număr total de 100 de întrebări din tematicile subiectelor de: chimie organică și - la alegere - biologia vegetală sau anatomia sifiziologia omului (biologia umană), dintre care 60 de subiecte chimie organică și 40 de subiecte biologie vegetală sau anatomia si fiziologia omului (biologie umană).

11. Pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală generală (FMAM), pentru specializările moașe și asistență medicală, teza de concurs conţine un număr total de 80 de subiecte din tematicile biologie și -la alegere- fizică sau chimie, dintre care 60 de subiecte biologie și 20 de subiecte fizică sau chimie.

Pentru restul specializărilor de la FMAM – Asistentă Dentară, Tehnică Dentară, Asistentă de Farmacie, Radiologie și Imagistică, Laborator clinic, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Audiologie și protezare auditivă - teza de concurs conține un număr total de 60 de subiecte din tematicile biologie și -la alegere- fizică sau chimie, dintre care 40 subiecte biologie și 20 subiecte fizică sau chimie.

12. Candidații au obligația să specifice în cererea de înscriere disciplina la alegere la care vor susține examenul.

13. Lucrările/grilele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături, cu respectarea următoarelor reguli:

a. pentru completare se foloseste, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;

b. pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar

căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;

c. nu se admit lucrări cu ștersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din

partea sistemului automat de prelucrare a răspunsurilor.

14. Pentru ciornă se folosesc numai coli cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.

15. Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi sala decât după minimum 30 minute şi numai după ce predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a acesteia.

16. În sala de concurs, candidații nu au voie să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare (telefoane mobile, alte dispozitive electronice) sau orice altă sursă de informare scrisă sau pe suport electronic.De asemenea, în timpul probei de concurs se interzice folosirea de către candidați a mini-calculatoarelor.

17. Orice fraudă sau tentativă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.

18. Excluderea este consemnata într-un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de supraveghere din sala respectivă.

19. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionar îşi pot transcrie lucrarea, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, tezele folosite iniţial sunt anulate pe loc, sub semnătură, de către responsabilul de sală; ele sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.

20. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unei noi grile de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noii grile.

21. În timpul desfăşurării probei, responsabilul şi supraveghetorii de sală nu oferă candidaţilor nici o indicaţie asupra subiectelor ci doar supraveghează atent desfăşurarea corectă a concursului.

22. Înainte de terminarea probei scrise, pe grila de concurs a fiecărui candidat se va aplica, de către un membru al Comisiei Centrale de concurs, ștampila de concurs, desemnată prin Ordin al Rectorului.

23. Candidaţii predau teza de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare a acesteia.

2.6. Modul de selecţionare a subiectelor

1. Operaţiunea de selectare a subiectelor de examen se realizează dintr-o bancă de date, care cuprinde subiecte din întreaga tematică de concurs într-o reprezentare echilibrată a tuturor capitolelor şi este asistată de calculator, având la bază un program care generează numere aleatoare asigurându-se astfel extragerea de subiecte din toate capitolele, cu obiectivitate maximă. Prin acest mecanism se obţin pentru fiecare probă câte 4 tipuri de caiete, diferite ca ordine a subiectelor.

2. Operaţiunea de selectare a subiectelor de examen se desfăşoară în decursul celor 24 de ore care preced proba scrisă, într-un compartiment al universităţii complet izolat şi securizat, din punct de vedere al accesului şi al comunicaţiilor, în prezenţa preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere.

3. În continuare, caietele cu subiectele de concurs sunt multiplicate pentru toti candidaţii, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de securitate.

4. Întrebările sunt redactate doar în limba română.

5. Tematica și bibliografia pentru concurs sunt aprobate anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administrație a UMF” Carol Davila” și afișate pe Site-ul UMF„Carol Davila”, cu cel puțin 6 luni înaintea datei concursului de admitere.

2.7. Corectarea şi rezultatele concursului de admitere

1. Corectarea grilelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care, de altfel, semnează pe chestionar alături de candidat) urmând ulterior verificarea prin scanare computerizată.

2. Grilele oficiale cu răspunsurile corecte sunt afişate la sediile facultăţilor, la loc vizibil, la finalul probei scrise.

3. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, pentru care se acordă un punct, răspunsul corect însemnând completarea integrală a căsuţei corespondente. Punctajul obținut este transformat în notă.

4. Nota minimă de admitere este 5.00.

5. Pentru specializările cu reglementare sectorială, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă.

6. În cazul punctajelor egale, criteriile de departajare sunt:

a. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie, respectiv chimie organică pentru

Facultatea de Farmacie)

b. media obţinută la examenul de bacalaureat.

7. Pentru specializările cu reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă (aceasta are prioritate) şi apoi prima opţiune exprimată de candidat la înscrierea la concursul de admitere.

8. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

9. Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita locurilor acordate de către MECTS fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

10. Rezultatele concursului de admitere devin definitive după soluţionarea contestaţiilor, respectiv la 48 de ore de la finalizarea concursului.

11. Dupa afisarea rezultatelor finale, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere se restituie acestora, la cerere și pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi unor persoane care prezintă împuternicire notarială legalizată.

2.8. Contestaţii

1. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se depun și se înregistrează la comisiile centrale de admitere ale facultăţilor în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

2. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise se înregistrează şi se depun la comisiile de admitere ale facultăţilor.

3. Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

4. Taxa de contestaţie este inclusă în taxa de înscriere la concursul de admitere.

5. Lucrările constituind obiectul contestaţiei se recorectează în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

6. Dacă după recorectare rezultă un punctaj superior ultimului admis, candidatul este declarat admis.

7. Dacă după recorectare rezultă un punctaj egal ultimului admis, candidatul este declarat admis sau respins în funcţie de criteriile de departajare.

8. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii (48 de ore de la momentul afişării rezultatelor) rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

2.9. Confirmarea şi renunţarea la calitatea de student

1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizie a Rectorului UMF ”Carol Davila”.

2. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis beneficiază de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți trebuie să opteze pentru un singur program de studii finanțat prin granturi de studii. La înscriere, va depune în original diploma de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectînd termenul de depunere stabilit de către universitate.

3. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

4. Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii, la decanatele facultăţilor, în perioada stabilită anual prin hotărâre a Consiliului de Administratie şi aprobarea Senatului UMF ”Carol Davila” și publicată prin afişare şi pe site-ul Universităţii.

5. La înscriere se achită o taxă de înmatriculare stabilită prin Regulamentul de taxe al Universităţii conform reglementărilor legale în vigoare.

6. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii de la buget, au obligaţia de a depune, la secretariatul facultăţii, până la data stabilită anual de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universitar, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, pănă la data limită admisă duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

7. Candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până la data limită, stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii pierd calitatea de student.

8. Dacă un candidat pierde calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă, în ordine, cu primul candidat respins, în funcţie de ordinea descrescătoare a mediilor.

9. Taxele plătite de un candidat, care renunţă voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student, nu sunt rambursate.

 1. Dacă un candidat care a urmat studii de licenţă nefinalizate, susţinute de la bugetul de stat este admis în UMF ”Carol Davila” în urma concursului de admitere, acel candidat plăteşte taxă de şcolarizare timp de un număr de ani egal cu cel în care nu a beneficiat de susţinere bugetară. *

11. Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. *

* Candidaţii din categoriile menţionate mai sus vor fi admişi pe locuri suplimentare cu taxă iar locurile pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile şi vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de către ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile pentru ocuparea unui loc bugetat.

12. Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, UMF ”Carol Davila” va colecta datele cuprinse în anexa nr.2

4. DISPOZIȚII FINALE

1. Prevederi ale prezentului regulament îşi încetează acţiunea de drept în cazul în care apar, ulterior adoptării sale, reglementări naţionale cu efect contrar sau diferit.

2. Informații suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licență în UMF „Carol Davila” Bucureşti pot fi obținute și direct de la decanatele facultăților, de la Rectoratul Universității sau de pe adresa web www.umf.ro

3. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.

4. În momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice reglementare anterioară în ceea ce priveşte admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2