Metodologie proprie - U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti
ADMITERE 2013

Admiterea în anul universitar 2013 – 2014
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

 • în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile OUG nr. 133 / 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 441 / 2001 cu modificările ulterioare;
 • în baza H.G. nr. 1004 / 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare universitare organizate pentru învăţământul preuniversitar;
 • în temeiul H.G. nr. 966 / 2011 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările / programele de studii universitare de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea cu completările ulterioare;

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:
a.  Specializări cu reglementare sectorială în U.E.
- Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
- Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
- Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)
- Moașe și Asistență Medicală Generală – 240 credite (durata de studii 4 ani)
b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)
- Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare
- Tehnică Dentară

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2013 – 2014 pe domenii de studiu va avea loc în ziua de 24.07.2013 pentru toate facultăţile (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală), ora de începere a probei scrise fiind ora 900 pentru facultăţile de Medicină şi Farmacie, respective ora 1600 pentru facultatea de Medicină dentară şi FMAM.
Înscrierile se vor face în perioada 15 – 19.07.2013 între orele 900 – 1500

Taxa de înscriere este de 200 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor,  doar taxa de participare va fi  returnată.

Taxa de înscriere va fi plătită în contul*:
Cont: RO 61 TREZ 701504601x000413
Cod Fiscal: 4192910
Banca: Trezoreria Sector 1 Bucureşti
Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti- Facultatea de  Medicină, Facultatea de  Medicină Dentară,  Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (în funcţie de facultatea la care se înscriu candidaţii).
*Plata se efectuează numai la oficiile poştale prin mandat poştal!

Potrivit  legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Pentru anul universitar 2013-2014, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire;
 • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Actele doveditoare pentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:
a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

Candidaţii aflaţi în situaţiile mai sus menţionate vor prezenta, spre aprobare,  la înscriere actele doveditoare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere.
Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv,pentru Facultatea de Medicină - bd. Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară - calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie - str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru FMAM – bd. Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:

 • Cererea tip de înscriere, completată de secretari pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor;

Pentru admiterea în anul universitar 2013 – 2014 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umf.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personala – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

 • Diploma de bacalaureat  - în original sau copie legalizată, aceasta din urmă fiind necesară pentru cei care se înscriu la a doua Facultate şi, obligatoriu, însoţită de actul doveditor al acestei situaţii (copie legalizată a Diplomei de licenţă şi a foii matricole).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2012-2013,  pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2013, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de catre liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.


Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate prin granturi de studii până la data de 01.10.2013, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

 • Foaia matricola
 • Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Carte de identitate sau paşaportul valabil (copie si original);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală de la medicul şcolar / medicul de familie care atestă că persoana este aptă pentru învăţământ – în original; în acest an nu este nevoie de vizita medicală efectuată la înscriere;
 • 4 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere.
 • Dosar plic.

Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. UMF “Carol Davila” acceptă pentru înscriere fără examen de admitere, candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, premii speciale) la Disciplinele Biologie, Fizică, Chimie, la Olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N. De asemenea, cu aprobarea Senatului UMF “Carol Davila”, sunt acceptaţi pentru înscriere şi laureaţii locurilor I, II, III, menţiuni şi premii speciale la Olimpiadele Naţionale la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie recunoscute de către M.E.N. În ambele situaţii este vorba numai de laureaţii  Olimpiadelor ultimilor 2 ani şcolari (2011 – 2012 şi 2012– 2013).
Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc finanţat prin granturi de studii de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip.

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF “Carol Davila”, conform aprobării Senatului U.M.F. “Carol Davila”, este următoarea:

          Tabel 1


Specializarea

Durata de studiu/ nr. credite

Nr. locuri finanţate de la buget

din care nr. locuri pentru rromi

Nr. locuri pt. etnici români din R.Moldova

Nr. locuri cu taxă

Medicină

6 ani/360 credite

432

2

2

250

Medicină dentară

6 ani/360 credite

131

1

-

125

Farmacie

5 ani/300 credite

131

1

-

100

FMAM- Asistenţă medicală generală/Moaşe

4 ani/240 credite

96

1

-

45

FMAM – Alte specializări

3 ani/180 credite

60

1

-

Total

850

6

2

520

Pentru anul universitar 2013 – 2014, în planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din Ministerul Apărării Naţionale, Institutului Medico – Militar i-a fost aprobata cifra de şcolarizare de 72 locuri, repartizate astfel:

  • Ministerul Apărării Naţionale
   • 30 locuri Medicină
  • Ministerul Afacerilor Interner
   • 25 locuri – Medicină
  • Administraţia Naţională a Penitenciarelor
   • 10 locuri – Medicină
   • 5 locuri – Medicină Dentară
   • 2 locuri - Farmacie

 

Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de examen la Facultăţile respective ale UMF “Carol Davila”.
Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico – Militar, nr. 3 – 5, sector 1, Bucureşti, tel: 021 / 319 60 06; fax: 021 / 319 70 61.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2013 – 2014 este de 9000 lei / an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală poate fi platită în 3 tranşe (prima tranşă - 50% din taxa anuală).

 

Desfăşurarea examenului de admitere în UMF “Carol Davila” Bucureşti – sesiunea iulie 2013

 • Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară examenul şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie.
 • Candidaţii au obligaţia de a verificaexactitatea datelor înscrise pe listele afişateşide a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişatenu se mai admit nici un fel de modificări.
 • Accesul candidaţilor în sălile de concurs, în ziua examenului, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului  valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor.
 • Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face începând cu ora 800 pentru facultăţile de Medicină şi Farmacie, respectiv ora 1500 pentru facultatea de Medicină dentară şi FMAM, a zilei de concurs, proba scrisă urmând să înceapă la ora 900  pentru facultăţile de Medicină şi Farmacie, respective ora 1600 pentru facultatea de Medicină dentară şi FMAM. Nu este admisă, sub nici un motiv, intrarea în săli a candidaţilor după ora de începere a probei scrise.
 • Supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat la intrarea în sală pe baza actului de identitate iar candidatul se aşează pe locul indicat de legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere.
 • În timpul probelor de concurs, se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispositive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs.
 • După distribuirea grilelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificareînscrise pe grila de concurs. Anterior orei de începere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pe cele 4 tipuri (A, B, C, D).
 • Candidaţii care nu sunt prezenti în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de concurs pierd dreptul de a susţine proba scrisă.
 • Anterior orei de începere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pe cele 4 tipuri (A, B, C, D).
 • Concursul se desfăşoară după un sistem grilăşi conţine întrebări cu un singur răspuns corect.
 • Lucrările/chestionarele trebuie completate corect, fără ştersături cu următoarele reguli:
  • Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;
  • Pentru marcarea răspunsurilor corectese completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
  • Nu se admit lucrări cu ştersături sau corecturicare pot produce interpretări eronate di partea sistemului automat de prelucrare a răspunsurilor.
 • Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.
 • Din momentul începerii probei scrisenici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare a acesteia.
 •  Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contarvine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
 •  Candidaţii predau teza-grilă de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare a acesteia.

Durata probei scrise va fi de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.
La Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară examenul include două discipline (Biologie obligatoriu şi, la alegere, Fizică sau Chimie), totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie şi 40 pentru cea la alegere.
La Facultatea de Farmacie, examenul include doua discipline (Chimia organică obligatoriu şi, la alegere, Biologie vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului), totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere .
La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală generală examenul include două discipline (Biologie obligatoriu şi, respectiv, Fizică sau Chimie la alegere), cu un număr total de 80 de întrebări (60 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere).

Restul specializărilor de la F.M.A.M. (Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) vor avea la examen Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia la alegere, totalizând un număr de 60 de întrebări, dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere.

Candidaţii vor specifica obligatoriu pe fişa de înscriere disciplina la alegere la care vor susţine examenul de admitere.

Tematica si bibliografia examenului sunt cele afişate la Decanatele Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi F.M.A.M.

Corectarea tezelor se va face în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor, cărora li se va comunica punctajul, sub semnătură. Fiecare răspuns corect la întrebare este notat cu 1 punct. Punctajul obţinut este transformat în notă. Ulterior, toate grilele de concurs vor fi reverificate prin scanare pe calculator.

Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor în cel mult 48 de ore de la terminarea probelor. La F.M.A.M. declararea candidaţilor admişi va fi în funcţie de punctajul obţinut şi ordinea opţiunilor pentru specializările oferite, formulate în scris de candidaţi.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după urmatoarele criterii:

 • Punctajul obţinut la disciplina obligatorie;
 •  La acelaşi punctaj la disciplina obligatorie, după media de la bacalaureat.
 • Nota obţinută la limba română, la examenul de bacalaureat.

Depunerea contestaţiilor

 • Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile centrale de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.
 • Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se fac în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor; acestea se depun la comisiile de admitere ale facultăţilor.
 •  Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.
 • Lucrările constituind obiectul contestaţiei se recorectează în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • Decizia comisiilor de contestaţii este definitivă.

Restituirea dosarelor candidaţilor respinşi şi a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se va face fără perceperea unei taxe, după afişarea rezultatelor finale şi în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii de restituire.
Conform reglementărilor legale în vigoare, UMF “Carol Davila” Bucureşti poate şcolariza, pentru anul universitar 2013-2014, studenţi în regim cu taxă, care au susţinut concurs de admitere, obţinând punctaj peste nota minimă 5, în limita locurilor aprobate de Senatul universitar (Tabel 1).
Candidaţii interesaţi de această formă de şcolarizare, vor depune cerere la Decanatele Facultăţilor, în perioada 26 iulie – 30 iulie 2013, după următorul program:

   • 26, 29 şi 30 iulie, între orele: 9.00-15.00;
   • 27 iulie, între orele: 9.00-13.00.

Analizarea şi aprobarea cererilor se va face în perioada 31 iulie –2 august 2013.
Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă va fi afişată la Secretariatul fiecărei facultăţi pe data de 2 august 2013.
Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii acceptaţi la forma cu taxă, trebuie să achite prima tranşă a taxei, în cuantum de 4500 lei pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie şi 3000 lei pentru FMAM, în perioada 5-9 august 2013. În caz contrar, pierd dreptul de înmatriculare ca student în anul universitar 2013-2014.

Alte precizări privind Examenul de admitere în UMF “Carol Davila”, sesiunea iulie 2013

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevazute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 • La înscrierea acestor categorii de candidaţi este necesară recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu, realizată de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România.
 • La admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna, cetaţenii statelor mai sus menţionate au obligaţia să prezinte un Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Catedra de Limbi moderne a UMF “Carol Davila”.

Taxa pentru certificatul de competenţă lingvistică este de 200 de lei, care se achită la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucureşti.
Examen de limba română pentru eliberarea atestatelor de competenţă lingvistică pentru candidaţii din ţările U.E.
Examenul de limba română pentru candidaţii din ţările U.E. care susţin examen de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti va avea loc joi 4 iulie 2013, ora 12:00, în amfiteatrul 3 (parter) al Facultăţii de Medicină, Bd. Eroilor Sanitari, nr. 8.
Înscrierea pentru examen se face la Disciplina de Limbi Moderne, de luni până miercuri, 1-3 iulie, între orele 11-14, pe baza cărţii de identitate şi/sau paşaportului şi a chitanţei de achitare a taxei.
Examenul va consta din doua probe: proba scrisă şi proba orală.
Proba scrisăva cuprinde:

 • proba de înţelegere a unei comunicări scrise (text în limba română cu întrebări cu răspuns multiplu);
 • proba de competenţă scrisă, care va consta în elaborarea unui text (formulare de întrebări, eseu, rezumat, parafraza, schimbarea formei cuvintelor).

Proba orala va cuprinde:

 • proba de întelegere a unei comunicări orale, alcatuită din activităţi pe baza unor texte citite in sală;
 • proba de competenţă orală, prin susţinerea unor scurte prezentări pe teme de învaţământ şi/sau pe probleme de specialitate în concordanţă cu examenul de admitere (biologie, fizică, chimie).

Pentru fiecare probă (scris şi oral) se acordă note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a fiecarei probe fiind 5,00 (cinci). Nota finală reprezintă media aritmetică a probelor de scris şi oral, fiind minimum 5,00 (cinci).
Candidaţii care nu obţin nota minimă la proba scrisă nu se pot prezenta la proba orală.
Candidaţii care vor ajunge mai târziu faţă de ora începerii primei probe (cea scrisă), nu vor fi primiţi în sală şi, astfel, nu vor putea susţine examenul.Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor acte: paşaportul străin sau cartea de identitate şi adeverinţa de plată a taxei de examen eliberată de Biroul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au asupra lor aceste documente nu vor putea susţine examenul de limba română. Atestatele se eliberează personal la Disciplina de Limbi Moderne în data de 8 iulie 2013, intre orele 11 – 14. 

 
 Bibliografie

 • Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996/2003/2005.
 • Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, Bucureşti, 1999.
 • Gheorghe Doca, Learn Romanian, Course for English Speakers, Niculescu, 2008.
 • Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limba străină. Dosare pedagogice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Decanatele Facultăţilor de Medicină (telefon - 0213180760), Medicină Dentară (telefon – 0213158649), Farmacie (telefon – 0213180747) sau FMAM (telefon – 0213172327).

 
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2