UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

 „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

1. Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență în UMF „Carol Davila” București  este realizat în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și al doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfașurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfașurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul MECTS nr. 3313/2012 – cadru general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

 

 

2. In UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.

- Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani

- Moașe și Asistență Medicală Generală – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

- Balneofizioterapie

- Laborator clinic

- Radiologie și Imagistică

- Tehnică Dentară

- Asistență Dentară

- Asistență de Farmacie

 

 

1. PREVEDERI GENERALE

1. nivelul pregătirii profesionale  reprezintă singurul criteriu utilizat în selectarea candidaţilor înscrişi şi prezenţi la concursul de admitere, la oricare din specializările universităţii

 

2. Concursul de admitere se desfăşoară cu respectarea stricta a tuturor reglementările referitoare la acesta,  asigurându-se astfel obiectivitatea, corectitudinea şi responsabilitatea comisiilor în evaluareacunoştinţelor şi performanţelor candidaţilor.

 

3. Admiterea la studiile universitare de licenţă în UMF „Carol Davila” București se realizează prin două modalități:

b. concurs de admitere prin evaluarea performanțelor și a realizărilor personale ale candidatilor, așa cum rezultă din dosarul personal.

 

4. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin probă scrisă, cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, pot beneficia de locuri bugetate sau locuri cu taxă de studii normală.

 

5. Nu sunt admişi la programe de studiu cu desfăşurare în limba română - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Generală (FMAM) -  decât candidaţii care susţin examen scris de admitere, cu excepţia celor înscrişi prin acorduri guvernamentale şi/sau instituţionale bilaterale.

 

6. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale, cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale în vigoare.

 

7. Cetaţenii din statele terţe care doresc să studieze la UMF ”Carol Davila” beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale specifice.

 

8. Metodologia de admitere, condițiile de admitere și cifrele de școlarizare vor fi făcute publice în fiecare an cu 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.

 

9.Concursul de admitere la toate specializările universităţii se organizează în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

10. Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs vor fi făcute publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediul UMF „Carol Davila” București și prin publicare pe site-ul acesteia.

 

2. CONCURSUL DE ADMITERE

 

2.1. Măsuri organizatorice

 

1. Perioadele de înscriere şi de desfăşurare ale concursului de admitere  pentru toate specializările din UMF ”Carol Davila” sunt:

– iulie - prima sesiune de examen;

– septembrie - a doua sesiune de examen, care se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate.

 

2. Datele exacte ale concursului de admitere, pentru ambele sesiuni, se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului de Administrație și aprobare a Senatului UMF ”Carol Davila”.

 

3. Pentru absolvenții altor facultăți cu diplomă de licență, care solicită înscriere în regim de „ studii cu taxă” perioada de înscriere este luna septembrie.

 

4. Înscrierea candidaţiloreste asigurată de către un birou special creat în acest scop, care funcționează în perioadele stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila”.

 

a. Înscrierile pentru concursul de admitere, din sesiunea iulie,se organizeaza la sediile facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie  și FMAM.

 

b) Înscrierile pentru concursul de admitere, din luna septembrie,se fac la sediile facultăților care organizează concurs pentru locurile neocupate.

 

2.2. Condiţii generale de înscriere pentru concursul de admitere

 

1. La concursul de admitere din UMF ”Carol Davila”, pentru toate specializările, se pot înscrie atât cetăţenii României care sunt absolvenţi de liceu, au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, indiferent de anul în care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cât şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României este realizată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoștere a studiilor.

 

2. La admiterea în toate ciclurile  de studii universitare din învațământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot candida cetățenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

 

3. La admiterea în toate ciclurile  de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

4. Candidaţii la concursul de admitere din UMF ”Carol Davila” prezintă, la înscriere, Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru cei care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent.

 

5. Candidaţii care s-au înscris pentru concursul de admitere şi la o altă facultate, prezintă la înscriere copia legalizată după diploma de bacalaureat şi o adeverinţă din care să reiasă că actul de studii original se află la o altă instituţie, urmând ca până la data începerii anului universitar să-şi reglementeze situaţia în conformitate cu regulamentele UMF „Carol Davila”.

 

6. Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile finanțate prin granturi de studii de la buget este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior.

 

7. În UMF ” Carol Davila” un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii de la buget pentru un singur program de licență, pentru durata normală de studii pentru specialitatea respectivă.

 

 

9. Taxele de înscriere pentru concursul de admitere sunt stabilite anual de către Consiliul de Administrație a UMF” Carol Davila” și aprobate de Senatul Universitar. Aceste taxe includ şi taxa de contestaţie la grilă.

 

10. Falsul în declaraţii atrage după sine neînmatricularea / exmatricularea de drept a candidatului / studentului.

 

2.3. Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 

1. Cerere de inscriere tip - semnată de către candidat.

 

2. Diploma de bacalaureat -  în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.

 

3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

 

4. Carte de identitate sau pașaport valabil.

 

5. Certificatul de naştere în copie legalizată.

 

6. Adeverinţă medicală -  eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.

Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

 

7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).

 

8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.

 

9. Patru fotografii color tip carte de identitate.

 

10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se plătește la secretariatele facultăților, în momentul înscrierii.

Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

În mod excepțional, prin hotărare a  Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile lovite de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți și cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere.

Actele doveditoarepentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

            a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);

            b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;

            c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;

            d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

           

11. Un dosar plic

 

12. Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită pe imprimantă și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/pașaportul valabil) şi legitimaţia de concurs.

 

13. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituțiile de învățământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr.1.

 

2.4. Înscrierea și înmatricularea olimpicilor

 

1. În UMF „Carol Davila” înscrierea olimpicilor şi ulterior înmatricularea acestora se face pe baza listei MECTS, care este comunicată către secretariatele facultăţilor.

 

2. În UMF „Carol Davila” sunt acceptaţi la înscriere şi ulterior înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, fără examen de admitere, pe locurile finanţate prin granturi de studii de la buget, candidaţii care au obţinut performanţe la Olimpiadele internaţionale recunoscute de MECTS (premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, fizică, chimie).

 

3. UMF„Carol Davila”  acceptă pentru înscriere și, ulterior, înmatriculare, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS  și olimpicii naționali, respectiv laureații locurilor 1,2,3, mențiuni şi premii speciale la disciplinele biologie, chimie, fizică.

 

4. Alte precizări şi informaţii suplimentare cu privire la înscrierea şi înmatricularea olimpicilor sunt prevăzute în Metodologia proprie a concursului de admitere aprobată anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administraţie a UMF „Carol Davila”.

 

2.5. Modul de desfăşurare a concursului

 

1. În preziua concursului de admitere,la avizierele secretariatelor facultăților din UMF„Carol Davila”, se afişeaza listele nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartizarea lor în sălile în care îşi susţin probele scrise, precum şi data şi ora prezentării la concurs.

 

2. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar.

 

3. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

 

4. La prezentarea in sala de concurs, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul valabil precum și legitimația de concurs tip pe care au primit-o la înscriere.

 

5. Candidaţii care nu sunt prezenti în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de concurs pierd dreptul de a susţine proba scrisă.  

 

6. Durata probei scrise este diferențiată, după cum urmează:

- pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 2 ore și jumătate;

- pentru FMAM (specializările moașe și asistență medicală): 2 ore;

- pentru FMAM (celelalte specializări): 1 oră și jumătate.

 

7. Înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de concurs se verifică de către supraveghetori corectitudinea datelor înscrise pe chestionare.

 

8. Concursul se desfășoară după sistemul grilă al întrebărilor cu un singur răspuns corect.

 

9. Pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, teza de concurs conține un număr total de 100 de subiecte din tematicile: biologie și -la alegere- chimie organică sau fizică, dintre care 60 de subiecte biologie și 40 de subiecte chimie sau fizică .

 

10. Pentru Facultatea de Farmacie, teza de concurs conține un număr total de 100 de subiecte din tematicile: chimie organică  și -la alegere-  biologia vegetală sau biologia umană, dintre care 60 de subiecte chimie organică și 40 de subiecte biologia vegetală sau biologia umană.  

 

11. Pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală generală (FMAM), pentru specializările moașe și asistență medicală, teza de concurs conţine un număr total de 80 de subiecte din tematicile biologie și -la alegere- fizică sau chimie, dintre care 60 de subiecte biologie și 20 de subiecte fizică sau chimie.

Pentru restul specializărilor de la FMAM – Asistentă Dentară, Tehnică Dentară, Asistentă de Farmacie, Radiologie și Imagistică, Laborator clinic, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Audiologie și protezare auditivă - teza de concurs conține un număr total de 60 de subiecte din tematicile biologie și -la alegere- fizică sau chimie, dintre care 40 subiecte biologie și 20 subiecte fizică sau chimie.

 

12. Candidații au obligația să specifice în cererea de înscriere disciplina la alegere la care vor susține examenul.

 

13. Lucrările/chestionarele trebuie completate corect, fără ştersături, cu respectarea următoarelor reguli:

 

            a.pentru completare se foloseste, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;

 

            b.pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;

 

         c.nu se admit lucrări cu ștersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului automat de prelucrare a răspunsurilor.

 

14. Nu se foloseşte altă hârtie, în afara colilor tip şi a hârtiei ştampilate (pentru ciornă) primite de la comisie.

 

 

16. În timpul probelor de concurs, se interzice folosirea de către candidaţi a mini-calculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricaror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs.

 

17. Orice fraudă sau tentativă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.

 

18. Excluderea este consemnata într-un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de supraveghere din sala respectivă.

 

19. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionar îşi pot transcrie lucrarea, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, tezele folosite iniţial sunt anulate pe loc, sub semnătură, de către responsabilul de sală; ele sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.

 

20. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unei noi grile de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noii grile.

 

 

22. Pe lucrările/chestionarele candidaților se va aplica, de către un membru al Comisiei Centrale de concurs, ștampila oficială, desemnată prin Ordin al Rectorului, înaintea terminării probei.

 

23. Candidaţii predau teza de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare a acesteia.

 

2.6. Modul de selecţionare a subiectelor

 

1. Operaţiunea de selectare a subiectelor de examen se realizează dintr-o bancă de date, care cuprinde subiecte din întreaga tematică de concurs într-o reprezentare echilibrată a tuturor capitolelor şi este asistată de calculator, având la bază un program care generează numere aleatoare asigurându-se astfel extragerea de subiecte din toate capitolele, cu obiectivitate maximă. Prin acest mecanism se obţin pentru fiecare probă câte 4 tipuri de caiete, diferite ca ordine a subiectelor.    

 

2. Operaţiunea de selectare a subiectelor de examen se desfăşoară în decursul celor 24 de ore care preced proba scrisă, într-un compartiment al universităţii complet izolat şi securizat, din punct de vedere al accesului şi al comunicaţiilor, în prezenţa preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere.

 

3. În continuare, caietele cu subiectele de concurs sunt multiplicate pentru toti candidaţii, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de securitate.

 

4. Întrebările sunt redactate doar în limba română.

 

5. Tematica și bibliografia pentru concurs sunt aprobate anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administrație a UMF” Carol Davila” și afișate pe Site-ul UMF„Carol Davila”, cu cel puțin 6 luni înaintea datei concursului de admitere.

 

 

2.7. Corectarea tezelor şi rezultatele concursului de admitere

 

1. Corectarea tezelor se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care, de altfel, semnează pe chestionar alături de candidat) urmând ulterior verificarea prin scanare computerizată a rezultatelor.

 

2. Grilele oficiale cu răspunsurile corecte sunt afişate la sediile facultăţilor, la loc vizibil, la finalul probei scrise.

 

3. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, pentru care se acordă un punct, răspunsul corect însemnând completarea integrală a căsuţei corespondente.

 

4. Nota minimă de admitere este 5.00.

 

5. Pentru specializările cu reglementare sectorială, criteriul de clasificare este reprezentat  de punctajul obţinut la proba scrisă.

 

6. În cazul punctajelor egale, criteriile de departajare sunt:

      a.punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie, respectiv chimie pentru Facultatea de Farmacie)

      b. media obţinută la examenul de bacalaureat.  

 

7. Pentru specializările cu reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat  de punctajul obţinut la proba scrisă (acesta are prioritate) şi apoi prima opţiune exprimată de candidat la înscrierea la concursul de admitere. 

 

8. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

 

9. Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita locurilor acordate de către MECTS fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

 

10. Rezultatele concursului de admitere devin finale/oficiale după soluţionarea contestaţiilor, respectiv la 48 de ore de la finalizarea concursului.

 

11. După afișarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi unor persoane care prezintă împuternicire notarială legalizată.

 

2.8. Contestaţii

 

1.Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

 

2. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise se înregistrează şi se depun la comisiile de admitere ale  facultăţilor.

 

3. Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

 

4. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probelor scrise se face în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora).

 

5. Taxa de contestaţie este inclusă în taxa de înscriere la concursul de admitere.

 

6. Lucrările constituind obiectul contestaţiei se recorectează în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

7. Dacă după recorectare rezultă un punctaj superior ultimului admis, candidatul este declarat admis.

 

8. Dacă după recorectare rezultă un punctaj egal ultimului admis, candidatul este declarat admis sau respins în funcţie de criteriile de departajare.

 

9. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii (48 de ore de la momentul afişării rezultatelor) rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

 

2.9. Confirmarea şi renunţarea la calitatea de student

 

1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizie a Rectorului UMF ”Carol Davila”.

 

2. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis beneficiază de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți va trebui să opteze pentru programul de studii care va fi finanțat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectînd termenul de depunere stabilit de către universitate.

 

3. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

 

4. Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii, la decanatele facultăţilor, în perioada stabilită anual prin hotărâre a Consiliului de Administratieşi aprobarea Senatului UMF ”Carol Davila” și publicată prin afişare şi pe pagina de internet a Universităţii.

 

5. La înscriere se achită o taxă de înmatriculare stabilită prin Regulamentul de taxe al Universităţii conform reglementărilor legale în vigoare.

 

6. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, au obligaţia de a depune, până la data stabilită anual de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universitar, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original, la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, pănă la data limită admisă duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

 

7. Candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până la data limită, stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.

 

8. Renunţarea voluntară la calitatea de student poate avea loc cel târziu până la limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

 

9. Renunţarea voluntară la calitatea de student, după înscriere, trebuie anunţată până la data limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

 

10. Dacă un candidat renunţă, voluntar sau prin neprezentare, la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă, în ordine, cu primul candidat respins, în funcţie de ordinea descrescătoare a mediilor.

 

11. Taxele plătite de un candidat, care renunţă voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student, nu sunt rambursate.

 

 

13. Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. *

 

* Candidaţii din categoriile menţionate mai sus vor fi admişi pe locuri suplimentare cu taxă iar locurile pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile şi vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de către ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile pentru ocuparea unui loc bugetat.

 

14. Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, UMF ”Carol Davila”  va colecta datele cuprinse în anexa nr.2

4. DISPOZIȚII FINALE

 

1. Prevederi ale prezentului regulament îşi încetează acţiunea de drept în cazul în care apar, ulterior adoptării sale, reglementări naţionale cu efect contrar sau diferit.

 

2. Informații suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licență în UMF „Carol Davila” Bucureşti pot fi obținute și direct de la decanatele facultăților, de la Rectoratul Universității sau de pe adresa web www.umfcaroldavila.ro

 

3. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.

 

4. În momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice reglementare anterioară în ceea ce priveşte admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2